Northeimer Datenbank Deutsches Gedicht

Han an em Ort e Blüemli gseh von

Han an em Ort e Blüemli gseh,
e Blüemli rot und wiß;
Sels Blüemli gsehn i nimme me,
drum tuet es mir im Herz so we!
O Blüemli mi, o Blüemli mi,
i möcht gern bi dir si!

O laßt mi bi mim Blüemli si,
's gibt nummen eins e so!
Es tröpflet wol e Tänli dri;
ach, i mag nimme lustig si.
O Blüemli mi, o Blüemli mi,
i möcht gern bi dir si!

Und wenn i einst gestorbe bi,
und 's Blüemli au verblüet,
So tuet mir doch mi Blüemli
zue mir ufs Grab, i bitten i!
O Blüemli mi, o Blüemli mi,
i möchte gern bi dir si!