Northeimer Datenbank Deutsches Gedicht

Lütt Greten von

Lütt Greten

Hans Adeboor hett uns lütt Greten funn
Ganz achter de Welt inn deepen, deepen Brunn

Un hett se sik uphalst, se rid as to Peer,
Tweedusend Milen aewert deepe, deepe Meer.

Un weer se darinfulln, keen hal er wedder rut.
Nu liggt se in de Weeg mit er lüttje lustige Snut.