Northeimer Datenbank Deutsches Gedicht

Min Platz voer Doer von

Min Platz voer Doer

De Weg an unsen Tun hentlang
dar weer dat wunnerschön!
Dar weer des Morns min eersten Gank
int Gras bet anne Kneen.

Dar spel ik bet to Schummern hin,
dar gev dat Steen un Sand;
des Abends hal mi Obbe rin
un harr mi bi de Hand.

Denn wünsch ik mi, ik weer so grot,
dat ik der roewer seh,
un Obbe meen un schütt den Hot,
dat keem noch vels to fröh.

Dat keem so wit, ik heff se sehn,
de Welt dar buten voer:
Ik wull, se weer man half so schön
as do min Platz voer Doer.