Northeimer Datenbank Deutsches Gedicht

Statuen von

Statuen

Dies Götterbild, man betet's an,
Den Künstler man vergißt!
In Schriften lebst Du, großer Mann,
Den lebend Hunger frißt.